Projecten WB

 


 

Haagse Kracht

De Haagse Kracht projecten zijn de voormalig Gouden Dossiers, 5 dossiers met bestuurlijke prioriteit. De dossiers heten tegenwoordig:

 * Buurthuis van de Toekomst

 * Jeugdparticipatie (voormalig kindvriendelijke wijken)

 * Brede buurt scholen

 * Vrijwilligers

 * Seniorvriendelijke stad (voormalig oud is in)

Klik hier voor meer informatie


 

 

Stadsdeel Acon Jaarwisseling 2015-2016

newyear2

Eenspeerpunt van de aanpak is het voorkomen van schade en het stimuleren van betrokkenheid van Loosduiners bij de jaarwisseling. Dit wordt gecombineerd met een harde aanpak van degenen die het feestelijk verloop van de jaarwisseling verstoren. Deze aanpak moet leiden tot een prettige jaarwisseling voor alle Loosduiners. 

 

In Loosduinen regisseert de stadsdeeldirecteur de lokale afstemming tussen de hulp- en gemeentelijke diensten. Hij bevordert dat de welzijnsorganisaties, woningcorporaties, ondernemers, bewonersorganisaties (Commissie Loosduinen) en burgerinitiatieven (waaronder interventieteams) actief meedenken, meepraten en meewerken.

 

 

BurenhulpcentraleDe burenhulpcentrale is een digitale telefooncentrale die vraag en aanbod van burenhulp automatisch aan elkaar koppelt. Burenhulp is van alle tijden. Het is niets meer of minder dan iemand uit de eigen straat of buurt een handje helpen. Een boodschap doen of de hond uitlaten, een kastje naar boven helpen sjouwen of een TV programmeren.

 

De mooiste vorm van burenhulp is natuurlijk als dat vanzelf(sprekend) gaat. Maar ja, je weet niet altijd wie je daar in de buurt voor kan vragen of wie iets nodig heeft. De burenhulpcentrale® zorgt er op een eigentijdse manier voor dat mensen die iets nodig hebben eenvoudig in contact kunnen komen met mensen uit de buurt die hebben aangegeven wel eens iets voor een ander te willen doen. Heeft u hulp nodig of wilt u af en toe iets doen voor een buur, dat kan.

 

Meer informatie: Bel de burenhulpcentrale® 070-2629999 of surf naar www.burenhulpcentrale.nl.

  

Armoedebestrijding: Maakt Loosduinen werk van armoede?

logo diaconieDoel: Het zichtbaar maken van armoede in Loosduinen en het met een gezamenlijke inzet van bewoners, bewonersorganisaties, zelforganisaties, hulp- en dienstverleners en het stadsdeelkantoor verlichten van de armoedeproblematiek in Loosduinen.

 

Er is sprake van armoede wanneer de materiële, sociale en culturele middelen dusdanig beperkt zijn dat men is uitgesloten van een levensstandaard die als minimaal aanvaardbaar wordt beschouwd in de samenleving, waarin men leeft.

 

 

Klik hier voor meer informatie over het project

 

Informatie over armoede is te vinden op: http://www.denhaag.buurtmonitor.nl/

daarna naar Wijkrapporten > meer > 2.armoede

 

 

Winteropvang

 

WinteropvangHet beschikbaarstellen van winteropvang tijdens de winterregeling voor dak-en thuislozen tijdens winterkou is een gemeentelijke taak in het kader van de openbare volksgezondheid. De winteropvanglocatie wordt alleen gebruikt als de winterregeling afgekondigd wordt door de GGD. Dat gebeurt afhankelijk van de weersverwachting: als deze aangeeft dat het minimaal 5 dagen achtereen overdag 0 graden of minder zal zijn, of als er een voorspelling is die daaraan niet voldoet, maar toch onaanvaardbare gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor dak- en thuislozen, gaat de winterregeling ook in. Bij dit laatste kan gedacht worden aan harde wind of ijzel, hetgeen een lagere gevoelstemperatuur met zich meebrengt.

 

Klik hier voor meer informatie over het project en de openingstijden

 

Buurthuis van de toekomst

 

buurthuisvandetoekomst

In het Buurthuis van de Toekomst werken sportclubs, scholen, culturele instellingen en andere organisaties in de wijk slim met elkaar samen. In het Buurthuis worden bijvoorbeeld de seniorenbingo, kinderopvang, zwangerschapsyoga, tangolessen georganiseerd vanuit de sportclub, het verzorgingshuis of de school. Vrijwilligers nemen het heft in handen. Door het delen van voorzieningen en gebouwen kunnen clubs, organisaties en vrijwilligers samenwerken aan het welzijn in de buurt.

 

 

De gemeente Den Haag heeft 2 subsidieregelingen om een gebouw aan te passen zodat het de functie van Buurthuis van de Toekomst kan vervullen:

1. Investeringssubsidie verenigingaccomodatie sport

2. Subsidieregeling multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

 

Meer informatie: * Buurthuis van de toekomst 

 

Buurtserviceteams

Buurt Service Team 2011-254x170Het project “Den Haag Schoon” is beëindigd. De taken zijn geïmplementeerd in de reguliere uitvoering van het beleid.
Een belangrijk onderdeel in deze uitvoering zijn de buurtserviceteams. De teams zijn 11-tallen, met een vaste voorman, medewerkers die een ID-baan hadden maar nu in vaste dienst zijn bij Stadsbeheer en mensen die dit werk met behoud van uitkering doen, als re-integratietraject.
 
De buurtserviceteams krijgen een eigen wijk toegewezen die zij dagelijks schoon moeten houden. In 2013 moeten de 60 buurtserviceteams, die de hele stad schoonhouden, een feit zijn. Periodiek zal de voortgang worden geagendeerd voor WB.

 

Klik hier voor meer informatie

 

Natuurgebieden

 

De Commissie Loosduinen is agendalid van alle Beheersplatformen
voor de grote groengebieden in Loosduinen.

 

Duingrasland

 

Westduinpark: In het Westduinpark heeft zich een metamorfose voltrokken. Na een winter werken met groot materieel is het park, dat vol was gegroeid met struiken, bomen en grassen, veranderd in een echt duinlandschap. 

 

           Klik hier voor meer informatie

 

 


 Madestein

Madestein is een van de grootste groengebieden van Den Haag met veel recreatievoorzieningen.
In het gebied van Madestein is ook de stadsboerderij Hoeve Bijdorp en het Heempark H.J.Bos gelegen.
 

                     Klik hier voor meer informatie

 

 

 


 

wapendal
Wapendal (4,8 ha.) is een klein stuk duingebied, gelegen aan de Daal en Bergselaan, dat een restant is van een oude kalkarme strandwal. In de winter worden er een paar shetlandpony’s geplaatst die de gelegenheid krijgen om ongewenste grassoorten weg te eten in dit mooie gebied.
Voor ieder Natura 2000-gebied zijn doelen gesteld. Om deze doelen te behalen heeft de gemeente Den Haag een plan voor de periode 2013-2017 opgesteld.
 

           Klik hier voor meer informatie

 


Meer en Bos het meerLandgoed Meer en Bos is rond 1600 een gebied met veel bos, met daarin het visrijke Segmeer. In die tijd wordt het gebied door een visser gekocht die de vijver gaat exploiteren. Tegen het einde van de 17de eeuw wordt er een boerderij gebouwd met de naam Meerwoning. In 1701 komt er een buitenhuis naast met koetshuis en schuur en vanaf dat moment heet het landgoed 'Meer en Bosch'.
 

Klik hier voor meer informatie 

  


 Meer informatie:

- Gemeente Den Haag

- verslag Beheerplatform Grote Groengebieden d.d. 7 februari 2017jcomments off}